चौदहवा वित्त आयोग


१. मार्गनिर्देश
    (क) .शासनादेश संख्या-177 दिनांक 29-05-2017 14 वां वित्त आयोग 10% Contigency संसोधन।
    (ख) . चौदहवा वित्त आयोग- १०% कंटिंजेंसी के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश।
    (ग) . चौदहवा वित्त आयोग- निष्पादन अनुदान के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश।

२. अनुदान
    (1) शासनादेश संख्या-775 दिनांक 20-06-2018 14 वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत-2018-19- प्रथम किश्त
    (2) शासनादेश संख्या-346 दिनांक 10-04-2017 14 वां वित्त आयोग कार्य निष्पादन अनुदान 2016-17- (आवंटन वर्ष 2017-18)
    (3.1) शासनादेश संख्या-618 दिनांक 03-07-2017 14 वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत-2017-18- प्रथम किश्त
    (3.2) शासनादेश संख्या-618 दिनांक 03-07-2017 14 वां वित्त आयोग ग्राम पंचायत-2017-18- द्वितीय किश्त
    (4) चौदहवा वित्त आयोग- मूल अनुदान (ग्राम पंचायत) वित्तीय वर्ष २०१६ - २०१७, द्वितीय किस्त।
    (5) चौदहवा वित्त आयोग- मूल अनुदान (ग्राम पंचायत) वित्तीय वर्ष २०१६ - २०१७, प्रथम किस्त।
    (6) चौदहवा वित्त आयोग- मूल अनुदान (ग्राम पंचायत) वित्तीय वर्ष २०१५ -२०१६ द्वितीय किस्त।
    (7) चौदहवा वित्त आयोग- मूल अनुदान (ग्राम पंचायत) वित्तीय वर्ष २०१५ - २०१६ प्रथम किस्त।